Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji.

Rozdział V. Zmiana statutu.

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.

tekst jednolity z dnia 04.11.2020 roku

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja Polsko-Nepalska zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
 1. Bodha Raj Subedi
 2. Marcin Wojs
 3. Sławomir Warzęchowski
 4. Alini Pokharel-Subedi
 5. Joanna Smorczewska-Wojs

zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 04.11.2020 roku, sporządzonym przez notariusza Kancelaria Notarialna Marcin Mierzwa Krzysztof Biernacki, w Warszawie.

 1. Fundacja działa w szczególności na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w oparciu o niniejszy statut.
 2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.
 3. Fundacja może używać nazwy skróconej: FPN.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 5. Dla celów współpracy z zagranicą nazwa Fundacji może być tłumaczona na inne języki.

§ 2

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie oraz we współpracy z instytucjami innych krajów.
 2. Siedzibą Fundacji są Dawidy Bankowe (województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Raszyn).
 3. Fundacja ustanowiona jest na czas nieograniczony.
 4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały, placówki, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

§ 4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
 3. Właściwym Ministrem ze względu na cel Fundacji jest Minister Spraw Zagranicznych.

§ 5

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, medale honorowe i inne wyróżnienia oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom społecznym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić Księgę Honorowych Członków, Ambasadorów, do której wpisuje się osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 4. Fundacja gromadzi środki finansowe oraz finansuje inwestycje służące realizacji jej celów statutowych.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest działalność społeczna, edukacyjna, naukowa, kulturalna, zdrowotna i informacyjna w zakresie:

 1. Stosunków dyplomatycznych polsko-nepalskich
 2. Nawiązania i podtrzymania kontaktów politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami krajów i ich mieszkańców.
 3. Wspierania wymiany informacji, doświadczeń, dobrych praktyk i idei w zakresie polityki społecznej, gospodarki, kultury, nauki i innych dziedzinach istotnych dla rozwoju oraz ich popularyzacja.
 4. Umacniania kontaktów Polski z Nepalem.
 5. Wspierania działalności edukacyjnej oraz badań naukowych.
 6. Ochrony i promocji zdrowia.
 7. Pomocy społecznej i działalności charytatywnej oraz dobroczynnej.
 8. Współpracy między społeczeństwami.
 9. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez następujące działania: 

 1. Nawiązanie i rozwój stosunków dyplomatycznych polsko-nepalskich.
 2. Budowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora pozarządowego, rządowego oraz przedsiębiorstwami z Polski i Nepalu.
 3. Promowanie i ochrona kultury nepalskiej wśród Polaków oraz kultury polskiej wśród społeczności nepalskiej.
 4. Działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, psychoedukacji, zdrowia, promocji oraz pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży. Działanie na rzecz utalentowanej młodzieży, udzielanie pomocy w uzyskiwaniu stypendiów w Nepalu i Polsce w zakresie studiów wyższych, podyplomowych. Wspieranie programów naukowych, krajoznawczych i kulturowych.
 5. Działania na rzecz integracji pomiędzy krajami oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 6. Organizowanie i realizacja opieki zdrowotnej, psychoedukacji, kursów, szkoleń, targów, spotkań, wypraw, konferencji, seminariów, imprez kulturalnych, koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i za granicą.
 7. Realizację projektów międzykulturowych, edukacyjnych, upowszechnianie wiedzy o kulturach i społeczeństwach, organizacja spotkań podróżniczych i etnograficznych, zajęć, warsztatów, konferencji, wyjazdów.
 8. Stworzenie punktu informacyjnego opieki medycznej, doradztwa i wsparcia cudzoziemców.
 9. Stworzenie centrum kultury i nauki języków obcych oraz języka polskiego.
 10. Wsparcie i reprezentowanie cudzoziemców w procedurze emigracyjnej, sprawach administracyjno-prawnych.
 11. Wsparcie społeczne osób z rodzin mieszanych (wsparcie psychologiczne, oświatowo-wychowawcze, społeczno – kulturalne).
 12. Przygotowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych, badawczych z zakresu rozwoju demokracji, historii i kultury.
 13. Inicjowanie, wspieranie oraz promowanie działalności naukowej, naukowo-technicznej, badawczej, wynalazczej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej oraz szkolnictwa wyższego, w tym polegającej na kształceniu polskich obywateli w renomowanych szkołach wyższych za granicą.
 14. Nawiązanie kontaktów i utrzymywanie relacji z kadrą akademicką.
 15. Pomoc Nepalczykom mieszkającym w Polsce oraz Polakom w Nepalu.
 16. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą i Nepalu w Polsce.
 17. Podejmowanie działań dążących do obalania stereotypów, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji, ksenofobii, rasizmu, szowinizmu, faszyzmu oraz wszelkim postaciom totalitaryzmu i dyskryminacji na jakimkolwiek tle oraz wyrównywania szans.
 18. Udzielanie pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym, opiekuńczym.
 19. Działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka, na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, ochrony praw dziecka.
 20. Działalność wspomagająca promowanie i rozwój turystyki oraz propagowanie bezpiecznego wypoczynku i podróży.
 21. Organizację imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych oraz wydarzeń promujących aktywną turystykę dzieci, młodzieży i dorosłych.
 22. Promocja i organizacja wypraw górskich w szczególności w Nepalu i w Polsce.
 23. Informacja społeczeństwa, grup społecznych, lokalnych o wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, turystycznych i innych mających na celu integrację społeczną.
 24. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.
 25. Promocja i organizacja wolontariatu.
 26. Tworzenie i prowadzenie bazy danych (spisu ludności) Nepalczyków zamieszkujących w Polsce oraz Polaków w Nepalu.
 27. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.
 28. Zakup leków i środków medycznych.
 29. Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego.
 30. Pomoc finansowa i rzeczowa.
 31. Prowadzenie terapii artystycznej, a w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów, aukcji oraz innych imprez publicznych.
 32. Prowadzenie odpłatnej niedochodowej działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
 33. Sprzedaż przedmiotów darowizny – będącą odpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego”.
 34. Tworzenie i niedochodowe prowadzenie ośrodków kulturalnych, klubów, kawiarni oraz podobnych miejsc służących realizacji celów statutowych.
 35. Opracowywanie, wdrażanie i prowadzenie systemów informatycznych służących realizacji celów statutowych.
 36. Współpraca z osobami fizycznymi, polskimi i zagranicznymi osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi w celu realizacji celów i inicjatyw statutowych Fundacji.
 37. Współpraca ze środkami masowego przekazu i mediami elektronicznymi w celu popularyzacji celów i inicjatyw statutowych Fundacji.
 38. Organizowanie pomocy charytatywnej lub wolontariatu w ramach akcji charytatywnych lub zbiórek publicznych realizowanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

Fundacja może realizować cele statutowe we współpracy z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub innymi jednostkami.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset  złotych) oraz inne mienie – środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej istnienia oraz autorskie prawa majątkowe do strony internetowej wraz z domenami, nazwa, logo, adresy i zawartość stron internetowych oraz druki firmowe.

2. Mienie Fundacji, jej nazwa, logo, adresy i zawartość stron internetowych oraz druki firmowe mogą być wykorzystywane przez pracowników jedynie do celów związanych z działalnością statutową Fundacji. Wykorzystywanie w innych celach wymaga uzyskania zgody w trybie określonym przez Radę lub Zarząd w drodze zarządzenia.

3. Prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w Internecie oraz za pośrednictwem portali społecznościowych.

§ 10

Przychodami Fundacji mogą być wszelkie środki dostępne według obowiązującego prawa:

 1. Darowizny, spadki i zapisy.
 2. Granty i wpłaty pieniężne przekazywane w ramach pomocy zagranicznej.
 3. Fundusze Unijne.
 4. Dotacje, datki i subwencje.
 5. Fundusze przekazane przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.
 6. Odsetki bankowe, od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
 7. Przychody z festiwali, konkursów,  zbiórek, kwest, aukcji, licytacji, loterii, imprez publicznych oraz prywatnych.
 8. Przychody z majątku ruchomego i nieruchomego.
 9. Wpływy z odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego.
 10. Nieruchomości, ruchomości nabyte przez fundację w toku działania.
 11. Zyski z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą.
 12. Świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 KC. 

§ 11

 1. Środki z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 3. Fundacja może lokować środki finansowe w lokaty bankowe, instrumenty finansowe, pożyczki, udziały, nieruchomości itp.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12 

Zabrania się:

1. Przekazywania bądź wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji lub osób będących ich osobami bliskimi w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanych dalej „bliskimi”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; zakaz ten obejmuje w szczególności przekazywanie majątku następujące bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

2. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji lub bliskich tychże osób;

3. Dokonywania przez Fundację zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji lub bliscy tychże osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 13

1. Władzami Fundacji są:

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem – organ kierujący i zarządzający działalnością Fundacji oraz reprezentujący Fundację na zewnątrz,

Rada Fundacji, zwana dalej Radą – organ nadzorujący i opiniujący działalność Fundacji pod względem prawidłowości, gospodarności i przejrzystości. W skład Rady mogą wchodzić wszyscy Fundatorzy.

– jednakże Fundatorzy zachowują uprawnienia określone w niniejszym statucie

2. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, oraz pobierać zwrot wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

3. Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia tych funkcji pobierać wynagrodzenie. Zasady ich wynagrodzenia ustala Rada Fundacji.

4. W umowach między Fundacją a członkiem zarządu oraz w sporach z nim fundację reprezentuje Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji 

§14

 1. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powoływany jest przez Fundatora.
 2. Rada Fundacji powołuje Zarząd składający się od dwóch do pięciu członków na pięcioletnią kadencję.
 3. Rada Fundacji wyznacza Prezesa, Wiceprezesa.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Po upływie kadencji ustępujący Zarząd Fundacji wskazuje swoich następców.
 5. Prezes, powołany i odwołany przez Radę. 
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji, odwołania przez Radę, śmierci członka/członkini Zarządu, bądź utraty praw obywatelskich.
 7. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki w oparciu o umowę wolontariatu, umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie.
 8. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu. Odwołanie członka Zarządu przez Radę może nastąpić w przypadku:
  1. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu z winy członka Zarządu,
  2. istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji z winy członka Zarządu.
 9. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji lub Fundatorów. 
 11. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
 12. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce Pobytu prowadzącego to posiedzenie. 
 13. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu Fundacji. 
 14. W posiedzeniu Zarządu może uczestniczyć przedstawiciel Rady Fundacji. 
 15. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 
 16. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
 17. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu, co do takiej formy głosowania. 
 18. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia,
  6. zawieranie umów o wolontariat.
 1. Zarząd zobowiązany jest do sporządzania rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji. W przypadku gdy Zarząd jest dwuosobowy decyzje podejmowane są jednogłośnie. Gdy brak jest jednomyślności lub jest parzysta liczba głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu.

Rada Fundacji

§16

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym w Fundacji.
 2. Rada składa się z trzech do pięciu członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Jeżeli członkowie rady na następną kadencję nie zostaną powołani przez ustępujących członków rady na 2 tygodnie przez zakończeniem kadencji dotychczasowej rady, prawo do powołania nowych członków rady przysługuje Fundatorom zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch Fundatorów.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
  4. śmierci członka.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 7. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
  1. żądania od przedstawienia przez Zarząd Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
  2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
  3. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
  4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
  5. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
  6. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
  7. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  8. nadzór finansowy i majątkowy nad działalnością Fundacji.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§17

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.
 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentacji Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.  W  przypadku  zarządu  wieloosobowego  do  reprezentacji uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu, albo    Członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu  albo  dwóch członków Zarządu  łącznie. Członkowie  zarządu  mogą  ustanowić pełnomocników.

§18

Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach zagranicą i korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych.

§19

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział V

ZMIANA STATUTU

§20

1. Zmiany Statutu dokonuje Rada na mocy uchwały, podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch Członków Rady, po uprzednim przedstawieniu projektu zmian przez Zarząd Fundacji.

2. Zmiana Statutu nie może powodować zmian celów Fundacji, o których mowa w § 6 Statutu.

Rozdział VI

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Likwidatorami fundacji są członkowie Zarządu Fundacji.
 4. Do obowiązków likwidatorów Fundacji należy w szczególności:
  1. likwidacja majątku Fundacji i kont bankowych Fundacji,
  2. powiadomienie zainteresowanych ministrów,
  3. informowanie Fundatora o przebiegu i zakończeniu procesu likwidacji,
  4. wykreślenie Fundacji z wszelkich właściwych rejestrów publicznych.
 5. Nadzór nad likwidacją Fundacji sprawuje Rada.

§22

Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w co najmniej 2/3 składu Rady Fundacji.

§23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

W przypadku niemożności wykonywania swoich obowiązków przez Radę – obowiązki i prawa Rady – do czasu powołania nowego organu i zmiany statutu pełnia fundatorzy.

§25

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.